Ψυχική υγεία και εργασία

Το εργασιακό περιβάλλον και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η οργάνωση και η διαχείριση της εργασίας μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των εργαζομένων. Η εργασία μπορεί να αποβεί ευεργετική για την ψυχική υγεία, μέσω της ενίσχυσης του αισθήματος της κοινωνικής ένταξης, της θέσης και της ταυτότητας του εργαζομένου, καθώς και της ορθολογικής οργάνωσης του χρόνου του. Από την άλλη, ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι πολλοί ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου στους χώρους εργασίας αυξάνουν τον κίνδυνο του άγχους, της κατάθλιψης και της επαγγελματικής εξουθένωσης.

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον αλλά και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και στη δομή και λειτουργία μιας επιχείρησης, προσφέρουμε υπηρεσίες εστιασμένες στην επίλυση θεμάτων που προκύπτουν κατά την διάρκεια της εργασίας τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα:

  • Στατιστική ανάλυση δεικτών εργασιακής ικανοποίησης, εργασιακής εξουθένωσης και δεικτών πιθανών κινδύνων κατά τη διάρκεια εργασίας. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι σταθμισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελούν μέσω επικοινωνίας με την επιχείρηση ενώ παράλληλα μπορούν να υποδείξουν τομείς στους οποίους οφείλει μια επιχείρηση να εστιάσει ώστε να αυξήσει την εργασιακή ικανοποίηση.
  • Ομάδες προσωπικού. Οι ομάδες αυτές μπορεί να έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα ή και «θεραπευτικό». Η εργασία σε ομάδα απαιτεί ευελιξία, κατανόηση και συνεργασία. Πολλές φορές όμως στην καθημερινότητα η δυσλειτουργία μιας ομάδας ή ακόμα και οι εργασιακές απαιτήσεις προκαλούν εντάσεις σε ατομικό επίπεδο ή και σε διαπροσωπικό με αποτέλεσμα την αύξηση της κόπωσης, των συχνών απουσιών αλλά και την ελλείπει συνεργασία του προσωπικού μιας επιχείρησης. Οι ομάδες προσωπικού αποτελούν χώρο που δυσκολίες της εργασίας μπορούν να συζητηθούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να βρεθούν λύσεις. Οι στόχοι μιας ομάδας προσωπικού είναι η αποφόρτιση, η αύξηση της επικοινωνίας και συνεργασίας, η ενδυνάμωση των σχέσεων και η ανάπτυξη της ομαδικότητας.
  • Ατομική υποστήριξη. Ένα εργασιακό περιβάλλον δεν μπορεί να είναι αποστειρωμένο από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μέλη του ακόμα και αν αυτές δεν αφορούν άμεσα την εργασία. Η επιχείρηση υποστηρίζοντας τον εργαζόμενο της, δείχνει σεβασμό στην προσωπική ζωή του και επωφελείται έμμεσα αφού ένας εργαζόμενος με καλή ψυχική υγεία απουσιάζει πιο σπάνια, προσφέρει περισσότερα και είναι λιγότερο πιθανό να αναζητήσει άλλη εργασία.
  • Ομαδικές συναντήσεις προσωπικού

  • Ατομικές συνεδρίες για όλα τα μέλη του προσωπικού

  • Στατιστική ανάλυση δεικτών εργασιακής εξουθένωσης, εργασιακού άγχους και εργασιακής ικανοποίησης